Praktische informatie

Alle lessen vinden plaats op het atelieradres:
Vosstraat 25,
6964BA in Hall  -gemeente Brummen.

Informatie en aanmelden voor een cursus, (inspiratie) workshops of een verzoek voor een workshop, een vrienden-, familie- of kinderfeestje en een bedrijfsuitje of een teambuildingsactiviteit:

email anneliesvanderdrift@gmail.com 
tel. nr. 06 10737676

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor Atelier Annelies van der Drift en haar cursisten en de deelnemers aan haar activiteiten.
De overeenkomst heeft betrekking op de cursussen, workshops, lezingen, lezingencyclus  of specials die vermeld staan op de website www.anneliesvanderdrift.nl 

Aanmelding
De aanmelding bij Atelier Annelies van der Drift geldt als inschrijving.

Inhalen van lessen
Mocht u verhinderd zijn, dan is het mogelijk om, in overleg, gemiste lessen in te halen mits u zich voorafgaand aan de les heeft afgemeld. Deze mogelijkheid voor een vervangende les geldt alleen bij de cursussen van minimaal 5 lessen, en alleen als er bij een andere cursus een plek vrij is.

Verzuim of voortijdige beëindiging door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Annulering en restitutieregeling
Wanneer u zich aanmeld verbindt u zich voor de gehele cursus/workshop/lezingencyclus/lezing en bent u Atelier Annelies van der Drift het volledige cursusgeld verschuldigd.

U hebt het recht om binnen 14 dagen na aanmelding uw inschrijving kosteloos te annuleren.
Na deze 14 dagen geldt het volgende:
Bij annulering van de cursus tot drie weken voor aanvang, vindt teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 25,- administratiekosten.

Bij annulering van een workshop, een vrienden-, familie- of kinderfeestje, een bedrijfsuitje of een teambuildingsactiviteit, vindt tot drie weken voor aanvang,  teruggave van het betaalde bedrag plaats, met inhouding van € 100,- organisatie- en  administratiekosten.

Bij annulering van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld blijft drie weken voor aanvang of nog later, het gehele bedrag verschuldigd.
Extra toevoeging voor een cursus: als de cursus eenmaal is begonnen, dan vervalt voor de deelnemer die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel.

Een verzoek tot teruggave van de reeds betaalde workshop- of cursusbijdrage moet schriftelijk, met opgaaf van redenen, worden ingediend bij Atelier Buiten Kunst en Cultuur. U krijgt een bevestiging dat de mail ontvangen is.
Per mail: anneliesvanderdrift@gmail.com

Annulering door Atelier Annelies van der Drift
Bij onvoldoende belangstelling heeft Atelier Annelies van der Drift het recht om de cursus, workshop, lezingencyclus, lezing of special te annuleren. Atelier Annelies van der Drift zal, waar mogelijk, ingeschreven deelnemers tijdig berichten. Binnen twee weken na dagtekening wordt het betaalde cursusbedrag op de rekening teruggestort.
Atelier Annelies van der Drift heeft tevens het recht bij onvoorziene omstandigheden tussentijds de cursusplek, de cursusdata en/of -tijdstippen te wijzigen. Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de belangen van de deelnemers. Wanneer er lessen uitvallen, heeft Atelier Annelies van der Drift geen andere verplichting dan het organiseren van inhaal- c.q. vervangingslessen.

Aansprakelijkheid
Atelier Annelies van der Drift kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens door Atelier Annelies van der Drift georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Gegevensbeheer
Alle persoonsgegevens die wij van onze deelnemers ontvangen, worden door Atelier Annelies van der Drift opgeslagen in een klantenbestand. Atelier Annelies van der Drift verwerkt deze gegevens om deelnemers te informeren over hun cursus/workshop/lezing/lezingencyclus of special. Atelier Annelies van der Drift houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal gegevens niet zonder toestemming verstrekken aan derden.

Publiciteit
Atelier Annelies van der Drift zal via diverse kanalen aandacht vestigen op haar activiteiten. Hierdoor worden af en toe tijdens cursussen, workshops, lezingen, lezingencyclus of specials foto´s gemaakt. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, kunt u dit uiteraard aangeven en zal daar rekening mee worden gehouden.

Overige voorwaarden
Alle door Atelier Annelies van der Drift gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van type-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door Atelier Annelies van der Drift worden aangepast.

Bij het aanmelden stemt u in met de algemene voorwaarden.

Hall, augustus 2022.